Gode resultater med naturbasert bindemiddel på veg

Det naturbaserte bindemiddelet Dustex har vist seg å være et godt alternativ til bitumen ved stabilisering av fylkesveg i Møre og Romsdal. Etter 15 år er forsterkede veger og økt bærekraft resultatet.

Sammendrag
I 2001 etablerte Møre og Romsdal fylkeskommune et grusvegsprogram for å heve standarden på fylkesvegene. Målet var å belegge grusvegene med asfaltdekke.

På grunn av mangelfull bæring og dårlige vegmaterialer måtte flere av strekningene rehabiliteres og stabiliseres før legging av nytt asfaltdekke. Mellom 2002 og 2006 valgte Statens vegvesen å benytte Dustex som bindemiddel ved stabilisering av totalt 17 km fylkesveg, fordelt på fem strekninger.

Målinger av bæreevne og sporutvikling 11-15 år etter stabiliseringstiltak viser at vegstrekningene har opprettholdt sin bæreevne, samt at fire av de fem vegstrekningene har en sporutvikling som er i samsvar med, eller bedre enn, det som er fastsatt i vegstandarden N200.
Hvert år stabiliseres et stort antall veger med Dustex. Nær 100 km, bare mellom 2016 og 2018.

Løsning
Dustex er basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Dette stoffet utvinnes fra grantrær og er bindemiddelet som binder trefibrene i treet sammen. Statens vegvesen har benyttet Dustex til støvdemping av grusveger i svært mange år. Det har blitt observert at lang tids bruk av Dustex resulterer i en hard og stabil vegoverflate. Vegoverflaten blir fastere og mindre utsatt for telehiv og teleløsning. Basert på disse observasjonene ble det bestemt å teste Dustex som bindemiddel ved stabilisering av bærelagsmateriale.

I distrikt Nordmøre og Romsdal ble det benyttet Dustex-stabilisert grus som bærelag på tilsammen 17 km fylkesveg. Over den stabiliserte grusen ble det lagt to lag med mykasfalt (Ma) som dekke. Dustex ble tilsatt enten i fres utstyrt med dyser eller direkte fra tankbil med spredebom og blandet inn med høvel. Det Dustex-stabiliserte bærelaget oppnådde tilstrekkelig styrke før asfaltering, med svært liten eller ingen tilsats av nytt vegmateriale. Vegparsellene ble fulgt opp med bæreevnemålinger, sporutvikling og visuell vurdering frem til 2017.

Resultat
Til tross for dårlig bærelagsmateriale og svak undergrunn, har vegstrekningene med Dustex-stabilisert bærelag opprettholdt samme bæreevne som oppnådd rett etter tiltak. Videre viser resultat at fire av fem veger har normal eller bedre dekkelevetid enn fastsatt i N200, med unntak av Fv 160-01 Flate. På denne strekningen oppsto det tidlig sprekker i senterlinje veg, som man antar skyldes store problem med tele. Mest sannsynlig vil forsterkning med annet bærelag også få samme skade.
Tabell 1 viser stabilisert vegstrekning, prognosert dekkelevetid og normert dekkelevetid.

Konklusjon
Mer enn 15 års bruk og oppfølging har vist at Dustex er et godt alternativ til bitumen ved stabilisering av bærelag og dypstabilisering. Ved å bruke Dustex er veibyggere i stand til å bruke eksisterende bærelagsmateriale i vegprosjekter og likevel møte krav til dekkelevetid i vegstandarden N200. Dette gir betydelige besparelser innen vegbygging. I tillegg er Dustex miljøvennlig og bærekraftig, i motsetning til andre ofte brukte bindemidler. I Norge er det en stabil og økende interesse for bruk av Dustex til vegformål. Dustex har gjennomgått en livssyklusanalyse og er det eneste bindemiddelet til veg som leveres med EPD sertifikat.

Redaksjonen

Ingen kommentarer

Legg igjen et svar

E-postadressen din vil ikke bli publisert.